Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

(ďalej len „VOP“)

 

 1. Prevádzkovateľ internetového obchodu:

  Názov: MEDICAL PROTECT, s.r.o.
  IČ: 01639331
  Sídlo: Fanderlíkova 602/44 616 00 Brno
  Vedené: U Krajského súdu v Brne pod sp. zn. C 78920
  Tel.: +420 602 624 266
  Email: info@medicalprotect.cz

  (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci")

  ___________________________________________________________________________

   

 2. Obsah VOP:

  1. Úvodné ustanovenia
  2. Definícia pojmov
  3. Registrácia
  4. Proces uzavretia zmluvy (kontraktácia)
  5. Platobné podmienky
  6. Doprava, dodacie podmienky
  7. Právo na odstúpenie od zmluvy
  8. Práva z vadného plnenia
  9. Práva z vadného plnenia u zmluv zo spotrebiteľom
  10. Zákonná Evidencia tržieb
  11. Záverečné ustanovenia

  Prílohy

I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto VOP bližšie špecifikujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľa) a kupujúcich (zákazníkov) v rámci zmluvných vzťahov uzavretých prostredníctvom internetového obchodu https://www.medicalprotect.cz/(ďalej len ako „internetový obchod“). S týmito VOP má kupujúci možnosť sa zoznámiť pred odoslaním svojej objednávky a je na ne dostatočne vopred upozornený. Kupujúci je pred odoslaním svojej objednávky opýtaný na výslovný súhlas s týmito VOP a je nutné, aby ich bezvýhradne prijal.
 2. Predávajúci zaisťuje kupujúcim trvalý prístup k týmto VOP (k dispozícii vždy na internetových stránkach predávajúceho).
 3. Ustanovenia VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v českom jazyku.
 4. Predávajúci je oprávnený tieto VOP aj jednotlivé návštevné poriadky meniť a dopĺňať. Pre vzťah predávajúceho a kupujúceho je však záväzné znenie VOP účinné ku dňu uzavretia zmluvy.
 5. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
 6. Predávajúci pri výkone svojej činnosti nie je viazaný žiadnym špecifickým kódexom správania.
 7. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám podľa sadzieb jeho poskytovateľa pripojenia.
 8. Zmluva bude uložená u predávajúceho v elektronickej podobe, kupujúci k nej nemá prístup. Kupujúci je povinný pred odoslaním formulára skontrolovať správnosť ním uvedených údajov. Po jeho odoslaní nie je možné už údaje jednostranne zmeniť.
 9. Prevádzkovateľ a Užívateľ si výslovne dohodli, že Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť údaje oznámené Užívateľovi pred uzavretím zmluvy.

II.
DEFINÍCIA POJMOV

 1. Predávajúcim sa na účely týchto VOP mieni obchodná spoločnosť MEDICAL PROTECT, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri na Krajskom súde v Brne, v oddiele C, vložka 78920, zastúpená Janem Kolářem, konateľom spoločnosti.
 2. Kupujúcim sa na účely týchto VOP myslí fyzická či právnická osoba vstupujúca do zmluvného vzťahu s predávajúcim uzatváraného prostredníctvom internetového obchodu https://www.medicalprotect.cz/.
 3. Spotrebiteľom sa na účely týchto VOP myslí každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s predávajúcim.
 4. Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľ, sa na účely týchto VOP myslí osoba, ktorá pri jednaní, uzatváraní či plnení zmluvy uzavretej s predávajúcim koná v rámci podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.
 5. Zmluvnými stranami sa na účely týchto VOP mieni predávajúci a kupujúci, ktorí spolu uzatvárajú zmluvu prostredníctvom internetového obchodu https://www.medicalprotect.cz/.
 6. Internetovým obchodom sa na účely týchto VOP mieni internetové rozhranie dostupné na internetovej adrese https://www.medicalprotect.cz/.

III.
REGISTRÁCIA

 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania, čím vznikne jeho užívateľský účet. Zo svojho používateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru.
 2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.
 4. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 6 mesiacov nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane týchto VOP).
 5. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. potrebnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.
 6. Predávajúci umožňuje vykonanie jednotlivého nákupu kupujúcim aj bez jeho registrácie.

IV.
PROCES UZAVRETIA ZMLUVY

 1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená v obchode je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.
 2. Internetový obchod obsahuje jednotlivé položky tovaru ponúkaného predávajúcim na kúpu zákazníkom. Všetky tu umiestnené položky obsahujú detailné označenie tovaru a údaj o cene, a to bez dane z pridanej hodnoty (DPH) a vrátane DPH v príslušnej výške. Cena jedného kusu tovaru je pohyblivá, a to podľa odobraného množstva tovaru v predmetnej objednávke.
 3. Na objednanie tovaru vyplní kupujúci interaktívny objednávkový formulár v internetovom obchode. Objednávkový formulár obsahuje najmä:
  1. Informácie o objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
  2. informácie o spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
  3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru,
  4. kontaktné údaje kupujúceho a fakturačná adresa (ďalej spoločne len ako „objednávka“),
  5. potvrdenie kupujúceho, že mal možnosť sa s týmito VOP zoznámiť a že s nimi súhlasí (zaškrtnutie).
 4. Za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy sa považuje umiestnenie a označenie konkrétneho tovaru kupujúcim do košíka a ďalej riadne vyplnenie a odoslanie objednávky predávajúcemu prostredníctvom webového interaktívneho formulára umiestneného na internetových stránkach internetového obchodu. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou v súlade ust. § 1827 ods. 1 Občianskeho zákonníka, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte alebo v objednávke (akceptácia). Týmto taktiež vzniká zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Návrhy kupujúceho uvedené v poli interaktívneho objednávkového formulára „poznámka k objednávke“ nie sú pre predávajúceho záväzné a nie je povinný ich splniť, ibaže sa k tomu vopred výslovne zaviazal.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo od kúpnej zmluvy jednostranne odstúpiť - stornovať riadne vykonanú objednávku alebo jej časť, pokiaľ:
  1. sa už tovar nevyrába,
  2. sa už tovar nedodáva,
  3. sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru,
  4. sa pri tovare na internetových stránkach predávajúceho zobrazuje zjavne mylná cena,
  5. ak bude po odoslaní objednávky zistené, že sa plnenie zmluvy stalo pre predávajúceho nemožným, možným iba pri vynaložení neprimeraných nákladov,
  6. ak predávajúci zistí dodatočne informácie nasvedčujúce tomu, že kupujúci nesplní niektorú zo svojich povinností.
 6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

V.
PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. V internetovom obchode predávajúceho má kupujúci možnosť zvoliť nasledujúce spôsoby platby ceny tovaru vrátane platby za jeho prípadnú dopravu:
  1. platobnou kartou pri prevzatí tovaru na predajni predávajúceho,
  2. v hotovosti v sídle predávajúceho,
  3. prostredníctvom platobnej brány EVO Payments International s.r.o., IČO: 03802205, so sídlom Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4.
 2. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
 3. Kupujúci týmto berie na vedomie a vyjadruje súhlas s tým, že ak bude zvolený spôsob úhrady kúpnej ceny prostredníctvom platobnej brány, je v takom prípade predávajúci povinný dodať objednaný tovar až po úspešnom pripísaní čiastky zodpovedajúcej súčtu kúpnej ceny a nákladov na dopravu na jeho bankový účet , či účet u prevádzkovateľa platobnej brány. V takom prípade potom tiež platí, že ak bol pri tovare uvedený predpokladaný termín jeho dodania, začína tento termín plynúť až okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
 4. V prípade bezhotovostnej platby na účet v banke je kupujúci povinný hradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
 5. Kupujúci ďalej berie na vedomie a vyjadruje súhlas s tým, že ak nebude z jeho strany úhrada kúpnej ceny vrátane nákladov na dopravu v prípade zvolenia spôsobu úhrady kúpnej ceny bankovým prevodom alebo platobnou bránou vykonaná do tridsiatich kalendárnych dní od okamihu učinenia objednávky, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to oznámením na email kupujúceho.
 6. Predávajúci je oprávnený v odôvodnených prípadoch požadovať od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu, a to najmä v prípadoch, keď má byť kúpna cena platená až pri prevzatí tovaru. ust. čl. V odseku 7 VOP týmto nie je dotknutý.
 7. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. IV odst. 6 VOP), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním, či odovzdanie tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
 8. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.
 9. Pokiaľ je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom plnení vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho spolu s tovarom kupujúcemu.

VI.
DOPRAVA, DODACIE PODMIENKY

 1. V prípade vyzdvihnutia tovaru v predajni predávajúceho, náklady na dopravu nevznikajú. Náklady na dopravu vznikajú v prípade, že kupujúci zvolí ako spôsob prevzatia tovaru dopravu prostredníctvom dopravcu uvedeného v interaktívnom objednávkovom formulári.
 2. Náklady na dodanie tovaru nesie (vrátane poštovného) kupujúci a tieto budú kupujúcemu vždy účtované, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 3. Cena dopravného je vždy uvedená vo formulári objednávky tovaru, pričom s jej výškou kupujúci výslovne súhlasí odoslaním objednávky predávajúcemu.
 4. Cena dopravného nie je súčasťou ceny tovaru.
 5. Cena dopravného bude vždy hradená spolu s úhradou kúpnej ceny tovaru spôsobom uvedeným v článku V. týchto VOP.
 6. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s doručením.
 7. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 8. Ak neprevezme kupujúci, či odmietne kupujúci prevziať riadne dodaný tovar, je povinný uhradiť predávajúcemu všetky náklady s týmto spojené a predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to oznámením na email kupujúceho. Tým nie je dotknuté právo na náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy predávajúceho. To isté sa uplatní, pokiaľ si kupujúci tovar nevyzdvihne v odbernom mieste alebo výdajnom mieste v lehote na to určenej.
 9. Kupujúci týmto berie na vedomie a vyjadruje výslovný súhlas s tým, že údaj o termíne dodania tovaru uvedený v objednávke nie je záväzný, ale iba predpokladaný; účelom tohto údaja je poskytnúť kupujúcemu základnú informáciu o dostupnosti dotyčného tovaru a predpokladanom termíne dodania. Reálny termín dodania sa teda od uvedeného termínu predpokladaného môže líšiť.
 10. Ak je pri tovare ponúkanom v internetovom obchode predávajúceho uvedená ilustratívna fotografia, nie sú vyobrazené doplnky, príslušenstvo či dekorácia jeho súčastí, ak nie je pri písomnom popise tovaru výslovne uvedené inak.
 11. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

VII.
PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, sa úprava uvedená v článku VII týchto VOP nevzťahuje. Úprava uvedená v tomto článku sa takisto neuplatní v prípadoch uvedených v § 1840 obč. zák., najmä v prípade zmlúv o dodávke potravín, nápojov alebo iného tovaru bežnej spotreby dodávaného do spotrebiteľovej domácnosti alebo do iného miesta, ktoré spotrebiteľ určil.
 2. Spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy v prípadoch uvedených v § 1837 Občianskeho zákonníka. Ide najmä o prípady:
  1. poskytovanie služieb, ak boli splnené s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
  2. dodanie tovaru upraveného podľa špecifického priania spotrebiteľa alebo vyrobeného alebo upraveného pre jeho osobu, a ďalej v prípade opravy či údržby vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť,
  3. dodanie tovaru alebo služby, ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle od vôle predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  4. dodanie alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávislých na vôli predávajúceho,
  5. zmluvy o vykonaní opravy alebo údržby vykonané v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného vykonania iných ako vyžiadaných opráv či dodania iných než vyžiadaných náhradných dielov,
  6. dodanie digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči za podmienky, že k plneniu došlo s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  7. dodávky tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, pri tovare, ktorý bol nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
  8. dodávky tovaru v uzavretom obale, ktoré bolo spotrebiteľom vyňaté z uzavretého obalu a z hygienických dôvodov ich nemožno vrátiť,
  9. dodávky zvukových či obrazových nahrávok alebo počítačových programov, ak porušil kupujúci ich pôvodný obal,
  10. dodávky novín, časopisov alebo iných periodík; pri zmluvách o ubytovaní, doprave, stravovaní alebo využití voľného času poskytovaných v určenom termíne alebo pri zmluvách uzatváraných na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby.
 3. Pokiaľ je kúpna zmluva uzavretá pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu) a ak nejde o prípady uvedené v ust. ods. 1 a 2 tohto článku, má spotrebiteľ právo bez udania dôvodu od kúpnej zmluvy uzavretej s predávajúcim odstúpiť v lehote 14 (štrnástich) kalendárnych dní (ďalej len ako „lehota na odstúpenie“). Lehota na odstúpenie plynie:
  1. odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom, alebo spotrebiteľom určenou treťou osobou.
  2. v prípade kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie lehota na odstúpenie odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru spotrebiteľom, alebo spotrebiteľom určenou treťou osobou.
  3. v prípade zmluvy, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru spotrebiteľom, alebo spotrebiteľom určenou treťou osobou.
 4. Pre dodržanie lehoty na odstúpenie postačí, ak je v jej priebehu spotrebiteľom odoslané predávajúcemu oznámenie o odstúpení, a to jedným zo spôsobov uvedených v článku VII ods. 5 VOP.
 5. Ak využije spotrebiteľ svoje právo na odstúpenie od zmluvy, je oprávnený tak urobiť písomným oznámením o odstúpení od zmluvy, urobeným prostredníctvom emailovej správy zaslanej na emailovú adresu: info@medicalprotect.cz alebo doporučeným listom zaslaným prostredníctvom licencovaného prevádzkovateľa poštových služieb na adresu predávajúceho: MEDICAL PROTECT, s.r.o., Fanderlíkova 602/44 616 00 Brno. Vzor tohto oznámenia je možné nájsť v závere týchto VOP. Spotrebiteľ však nie je povinný ho použiť. Predávajúci bez zbytočného odkladu potvrdí prijatie vyplneného formulára.
 6. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa tohto článku VOP sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť spotrebiteľom predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Lehota sa považuje za zachovanú, pokiaľ kupujúci odošle tovar späť pred uplynutím 14 dní. Náklady na vrátenie tovaru sú závislé na cenách kupujúcim zvoleného spôsobu dopravy. Predávajúci je oprávnený účtovať spotrebiteľovi náklady, ktoré mu postupom spotrebiteľa vznikli.
 7. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, nesie spotrebiteľ náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.
 8. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený kompletný, a to vrátane všetkých návodov, súčastí, príslušenstva, nepoškodený, neopotrebený, neznehodnotený, a ak je to možné, v pôvodných obaloch. Za znehodnotenie tovaru sa považujú aj prípady, keď sú na tovare vykonané také nevratné zmeny, ktoré obmedzujú možnosť ďalšieho obvyklého využitia tovaru. Za prípad obmedzenia možnosti ďalšieho obvyklého využitia tovaru sa považuje aj prípad, keď tovar nebude možné v dôsledku konania spotrebiteľa zaradiť do opätovného predaja za pôvodných cenových a iných podmienok.
 9. Spotrebiteľ zodpovedá predávajúcemu najmä za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti a ďalej za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než ako je nutné a primerané s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.
 10. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare, či zníženie hodnoty vráteného tovaru, je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny.
 11. Pre prípad odstúpenia od zmluvy spotrebiteľom predávajúci zašle spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do (14) štrnástich dní od odstúpenia, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré predávajúci od spotrebiteľa na základe kúpnej zmluvy prijal (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku spotrebiteľom zvoleného spôsobu dodanie, ktorý je odlišný od najlacnejšieho spôsobu štandardného dodania ponúkaného predávajúcim), tým však nie je dotknuté ust. čl. VII ods. 12 VOP. Na vrátenie platieb sa použije rovnaký platobný prostriedok, ktorý spotrebiteľ použil na vykonanie počiatočnej transakcie. Náklady na dodanie tovaru sa vracajú iba pri úplnom odstúpení od zmluvy tzn. až potom, čo budú vrátené všetky položky v rámci jednej objednávky.
 12. Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky skôr, než bude tovar spotrebiteľom vrátený predávajúcemu, alebo ak preukážete spotrebiteľ, že tovar odoslal späť predávajúcemu.
 13. V prípadoch, keď má spotrebiteľ v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru spotrebiteľom. V takom prípade vráti predávajúci spotrebiteľovi kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený spotrebiteľom.
 14. Pokiaľ je spoločne s tovarom poskytnutý spotrebiteľovi aj darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy spotrebiteľom, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosti a spotrebiteľ je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček.

VIII.
PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

 1. Práva kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Českej republiky, predovšetkým potom ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 Občianskeho zákonníka, pokiaľ nie je ďalej stanovené inak.
 2. Predávajúci odovzdá kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, akosti a prevedení. Ak nie sú akosť a prevedenie dohodnuté, plní predávajúci v akosti a prevedení vhodných na účel viditeľný zo zmluvy; inak pre účel obvyklý.
 3. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nepatrí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil.
 4. Pokiaľ kupujúci neoznámi vadu predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, môže tak urobiť do dvoch mesiacov po odovzdaní veci.
 5. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu od zistenia vady tovaru u predávajúceho tak, že odovzdá predávajúcemu v jeho sídle reklamovaný tovar, alebo predávajúcemu zašle písomné oznámenie o reklamácii spolu s reklamovaným tovarom na adresu sídla predávajúceho: MEDICAL PROTECT, s.r.o., Fanderlíkova 602/44 616 00 Brno.
 6. Náklady na dopravu tovaru k predajcovi nesie kupujúci sám. Predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť v primeranom čase po tom, čo mu bol tovar kupujúcim odovzdaný.
 7. V oznámení o reklamácii tovaru kupujúci uvedie vždy svoje kontaktné údaje, číslo objednávky, číslo faktúry alebo dodacieho listu, ďalej výstižný popis zistených vád a ich prejavov (zistené vady je vždy nutné doložiť fotografiami poškodených častí). Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil už pri oznámení vady (tj v oznámení o reklamácii tovaru), alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak kupujúci žiadal opravu vady veci, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná.
 8. Záruku za akosť predávajúci poskytuje iba u tovaru, u ktorého je to v jeho prezentácii výslovne uvedené.

IX.
PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA U ZMLÚV SO SPOTREBITEĽOM

 1. Na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, sa úprava uvedená v článku IX týchto VOP nevzťahuje.
 2. Práva spotrebiteľa z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Českej republiky, predovšetkým ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka, pokiaľ nie je ďalej stanovené inak.
 3. Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci odpovedá, že v čase, keď spotrebiteľ tovar prevzal:
  1. má vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré predávajúci popísal, alebo ktoré spotrebiteľ očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
  2. sa tovar hodí na účel, ktorý na jej použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,
  3. tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
  4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 4. Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v dobe 24 (dvadsaťštyri) mesiacov od prevzatia, pokiaľ zákon alebo tieto VOP neustanovujú inak; ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.
 5. Ustanovenia uvedené v čl. IX. ods. 4. týchto VOP sa nepoužije, teda právo z chyby nemožno uplatniť:
  1. pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,
  2. na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním,
  3. pri nedodržaní návodu na použitie,
  4. pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim,
  5. ak to vyplýva z povahy tovaru.
 6. Spotrebiteľ má pre uplatnenie reklamácie práva stanovené v ust. § 2169 Občianskeho zákonníka:
  1. Ak vec nemá vlastnosti stanovené v článku IX. ods. 3. týchto VOP, môže spotrebiteľ požadovať aj dodanie novej veci bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka iba súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady.
  2. Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť.
  3. Ak spotrebiteľ neodstúpi od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranom čase alebo že by zjednanie nápravy spotrebiteľovi spôsobilo značné ťažkosti.
 7. Právo z chybného plnenia spotrebiteľovi nepatrí, pokiaľ spotrebiteľ pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil.
 8. Spotrebiteľ je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu od zistenia vady tovaru u predávajúceho tak, že odovzdá predávajúcemu v jeho sídle reklamovaný tovar, alebo predávajúcemu zašle písomné oznámenie o reklamácii spolu s reklamovaným tovarom na adresu sídla predávajúceho: MEDICAL PROTECT, s.r.o., Fanderlíkova 602/44 616 00 Brno.
 9. V oznámení o reklamácii tovaru spotrebiteľ uvedie vždy svoje kontaktné údaje, číslo objednávky, číslo faktúry alebo dodacieho listu, ďalej výstižný popis zistených vád a ich prejavov (zistené vady je vždy nutné doložiť fotografiami poškodených častí). Ďalej spotrebiteľ uvedie svoju požiadavku na spôsob vybavenia. Spotrebiteľ je povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil už pri oznámení vady (tj v oznámení o reklamácii tovaru), alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak spotrebiteľ žiadal opravu vady veci, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná.
 10. Spotrebiteľ od predávajúceho obdrží písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia tovaru uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to e-mailom uvedeným v objednávke alebo v zákazníckom účte bezprostredne po prijatí reklamácie; v prípade osobného uplatnenia je potvrdenie odovzdané ihneď v listinnej podobe – potvrdenie na reklamačnom liste.
 11. Predávajúci ďalej zašle spotrebiteľovi e-mailom uvedeným v objednávke, v zákazníckom účte alebo v reklamačnom liste potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Toto potvrdenie (reklamačný protokol) bude spotrebiteľovi dodané najneskôr v lehote stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi pre vybavenie reklamácie, najčastejšie s reklamovaným tovarom.
 12. Lehota na vybavenie reklamácie beží od doručenia tovaru predávajúcemu. Spotrebiteľ je povinný tovar na prepravu zabaliť do vhodného obalu tak, aby bolo zaistené, že nedôjde k jeho poškodeniu.
 13. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná na odborné posúdenie vady.
 14. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa predloženia tovaru spotrebiteľom na posúdenie vady, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by išlo o podstatné porušenie zmluvy.
 15. Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú spoločne s tovarom poskytované darčeky, nie je možné uplatniť právo z vady do dvadsiatich štyroch mesiacov. Spotrebiteľ nie je oprávnený u týchto darčekov uplatniť práva z vadného plnenia.

X.
ZÁKONNÁ EVIDENCIA TRŽIEB

 1. Predávajúci týmto v súlade s § 25 zákona č. 112/2016 Zb. o evidencii tržieb v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o evidencii tržieb“) uvádza nasledujúce informačné oznámenie:

  „Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.“

XI.
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENIA

 1. Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim riešia príslušné všeobecné súdy Českej republiky.
 2. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom.
 3. Voľbou práva podľa predchádzajúceho odseku nie je kupujúci v postavení spotrebiteľa, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť, a ktoré by sa v prípade neexistencie voľby práva inak použili podľa ustanovení článku 6 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).
 4. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim a ich práva a povinnosti sa riadia záväznými právnymi predpismi Českej republiky, najmä zákonom č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, a ďalej týmito VOP
 5. Predávajúci v zmysle ust. § 14 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa uvádza, že k mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát – oddelenie ADR, sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: adr.coi.cz, email: adr@coi.cz.
 6. Predávajúci týmto súčasne v súlade s článkom 14 odsek 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line, uvádza nasledujúci odkaz na platformu pre riešenie sporov on-line: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. Tieto VOP sú platné a účinné dňom 1.6.2021.

 

 

V Brne dne 1.6.2021

                                                                                                                      MEDICAL PROTECT, s.r.o.

 

 

 

 

VZOR:

Oznámenie o odstúpení od zmluvy


Adresát 

 

Názov: MEDICAL PROTECT, s.r.o.
IČ:  01639331
Sídlo:  Fanderlíkova 602/44 616 00 Brno
Vedené:  Na Krajskom súde v Brne pod sp. zn. C 78920
Tel.: +420 602 624 266
Email:   info@medicalprotect.cz 


- Oznamujem/oznamujeme (*), že týmto odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy o nákupe tohto tovaru:

- Dátum objednania (*)/dátum obdržania (*)


- Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov

- Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov

- Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (iba ak je tento formulár zasielaný v listinnej podobe)

- Dátum

(*) Nehodiace sa škrtnite alebo údaje doplňte.