Spracovanie osobných údajov

Spracovanie osobných údajov

ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A OCHRANY SÚKROMIA

Tento dokument vymedzuje základné zásady spracovania osobných údajov v rámci prevádzky servera https://www.medicalprotect.cz/.

I. Správca osobných údajov:

Názov:  MEDICAL PROTECT, s.r.o.
IČ: 01639331
Sídlo: Fanderlíkova 602/44 616 00 Brno
Vedené: Na Krajskom súde v Brne pod sp. zn. C 78920
Tel.:  +420 602 624 266
Email: info@medicalprotect.cz

   

(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

II. Povereník na ochranu osobných údajov

Prevádzkovateľ nemenoval povereníka pre ochranu osobných údajov, pretože nie je orgánom verejnej moci alebo verejným subjektom, jeho hlavné činnosti nespočívajú v operáciách spracovania, ktoré by vyžadovali rozsiahle pravidelné a systematické monitorovanie osôb, ani v rozsiahlom spracovaní osobitných kategórií údajov.

III. Právny základ pre spracovanie osobných údajov

Pri spracovaní osobných údajov Prevádzkovateľ vychádza z hlavných zásad Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len GDPR alebo Nariadenie) a všetkých súvisiacich zákonov. Nariadenie je platné od 25. 5. 2018. A ďalej zo zákona č. 110/2019 Zb., o spracovaní osobných údajov, zákona č. 127/2005, o elektronických komunikáciách a zák. č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti. V súlade s týmito predpismi bol právny základ pre spracovanie osobných údajov stanovený v tomto rozsahu:

Plnenie zmluvy

Tento právny titul sa vzťahuje na prípady, keď užívateľ aktívne dopytuje určitú službu alebo tovar od Prevádzkovateľa. Okrem uzavretia zmluvného vzťahu v podobe zmluvy a pod. sem ďalej spadajú aj ďalšie aktivity, uskutočnené za účelom využívania určitej služby alebo zakúpenia tovaru, a to aj vpísania URL adresy do prehliadača s cieľom zabezpečiť si prístup ku konkrétnej službe alebo tovaru. Príkladom tohto spracovania osobných údajov je napr. identifikácia klienta pred vlastným uzavretím zmluvy, údaje potrebné na fakturáciu (ak prebieha peňažné plnenie za poskytnutie služby).

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ má možnosť vykonávať spracovanie osobných údajov užívateľa vo vlastnom, subjektívne stanovenom záujme. Užívateľ má preto právo na námietku proti uvedenému spracovaniu, právo na výmaz a taktiež právo na posúdenie oprávnenosti takého spracovania. Túto kategóriu bežne napĺňajú aktivity na výkon slobody prejavu, ochranu služieb pred zneužitím (vrátane predchádzania podvodom), vymáhanie pohľadávok a právnych nárokov všeobecne, priamy marketing, kroky na zaistenie bezpečnosti sietí a informácií či spracovania za účelom oznámenia prípadných trestných činov.

Spracovanie osobných údajov so súhlasom

V týchto prípadoch dôjde k udeleniu výslovného súhlasu so spracovaním osobných údajov zo strany užívateľa. Žiadosť o súhlas so spracovaním osobných údajov bude poskytnutá oddelene od ostatných skutočností. Užívateľ má právo udelený súhlas odvolať. V tomto prípade sa jedná najmä o súhlas na poskytnutie vybraných osobných údajov (emailová adresa) na zasielanie marketingových ponúk Prevádzkovateľa, či zaradenie do prieskumu spokojnosti užívateľa.

Plnenie právnej povinnosti

V tomto prípade právny dôvod spracovania osobných údajov vyplýva z konkrétnej národnej alebo európskej legislatívy. Prevádzkovateľ je touto povinnosťou viazaný. Príkladom môže byť spracovanie z dôvodu povinností stanovených finančným úradom či reakcia na súdne rozhodnutie a odovzdanie konkrétnych dát orgánom činných v trestnom konaní.

Prevádzkovateľ spracováva nasledujúce osobné údaje:

IV. Účel spracovania osobných údajov

Zhromaždené osobné údaje Prevádzkovateľ využíva na naplnenie určitého, výslovne vyjadreného a legitímneho účelu. V rámci služieb serveru https://www.medicalprotect.cz/ ú spracovávané Vaše osobné dáta na nasledujúce účely:

Spracovanie osobných údajov vykonáva Prevádzkovateľ výpočtovou technikou, popr. manuálne - poverenými zamestnancami, príp. treťou stranou na základe zmluvného vzťahu, to všetko pri dodržaní požiadaviek GDPR pre správu a spracovanie osobných údajov. Pri spracovaní osobných údajov Prevádzkovateľom nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu.

Užívateľ poskytujete osobné údaje úplne dobrovoľne, nemá povinnosť ich poskytnúť. Pokiaľ však užívateľ osobné údaje Prevádzkovateľovi neposkytne, ten nebude schopný uzavrieť s ním akúkoľvek zmluvu a plniť z takejto zmluvy. Je úplne na uvážení užívateľa, či bude server využívať alebo nie.

V. Príjemcovia osobných údajov:

Osobné údaje môžu byť odovzdané nasledujúcim príjemcom:

VI. Doba spracovania osobných údajov:

Osobné údaje budú spracovávané po dobu existencie zmluvného vzťahu medzi stranami a po jeho skončení s nimi bude naložené podľa platnej právnej úpravy, najmä zákona č. 499/2004 Zb. (zákon o archívníctve a spisovej službe ao zmene niektorých zákonov) a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov ao voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/ 46/ES (Nariadenie GDPR).

VII. Použitie súborov cookies

Cookies sú veľmi malé textové súbory, ktoré zobrazená internetová stránka ukladá do prehliadača koncového zariadenia používateľa (počítača, tabletu, smartfónu a pod.).

Stránka Prevádzkovateľa pracuje s:

Dočasné súbory cookies sa ukladajú iba na dobu návštevy užívateľa na internetovej stránke. Trvalé súbory cookies zostávajú uložené dlhšie, a to v závislosti od svojej funkcie.

Prevádzkovateľ vopred užívateľa informuje o použití cookies na týchto stránkach a jeho rozsahu a účele ich spracovania. K tomu si vyžiada predchádzajúci súhlas s ich ukladaním v prípadoch ad 2.) a 3.). Pokiaľ si užívateľ nepraje, aby Prevádzkovateľ ukladal cookies do jeho zariadenia, môže zmeniť nastavenie správy cookies svojho webového prehliadača, kde ukladanie cookies zakáže. Cookies je možné tiež blokovať len pre jednotlivé internetové stránky podľa nastavenia internetového prehliadača užívateľa.

Pokud uživatel cookies zakáže (jakýmkoliv výše uvedeným způsobem), nemusí tyto stránky a jejich prostřednictvím poskytované služby fungovat řádně. Cookies lze kdykoliv znovu povolit.

VIII. Práva uživateľa