Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
(dále jen jako „VOP“)

 

 1. Provozovatel internetového obchodu:

  Název: MEDICAL PROTECT, s.r.o.
  IČ: 01639331
  Sídlo: Fanderlíkova 602/44 616 00 Brno
  Vedeno: U Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 78920
  Tel.: +420 602 624 266
  Email: info@medicalprotect.cz

  (dále jen jako „Provozovatel“ nebo „Prodávající“)

  ___________________________________________________________________________

   

 2. Obsah VOP:

  1. Úvodní ustanovení
  2. Definice pojmů
  3. Registrace
  4. Proces uzavření smlouvy (kontraktace)
  5. Platební podmínky
  6. Doprava, dodací podmínky
  7. Právo na odstoupení od smlouvy
  8. Práva z vadného plnění
  9. Práva z vadného plnění u smluv se spotřebitelem
  10. Zákonná Evidence tržeb
  11. Závěrečná ustanovení

  Přílohy

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto VOP blíže specifikují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele) a kupujících (zákazníků) v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu https://www.medicalprotect.cz/(dále jen jako „internetový obchod“). S těmito VOP má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující je před odesláním své objednávky dotázán na výslovný souhlas s těmito VOP a je nutné, aby je bezvýhradně přijal.
 2. Prodávající zajišťuje kupujícím trvalý přístup k těmto VOP (k dispozici vždy na internetových stránkách prodávajícího).
 3. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 4. Prodávající je oprávněn tyto VOP i jednotlivé návštěvní řády měnit a doplňovat. Pro vztah prodávajícího a kupujícího je však závazné znění VOP účinné ke dni uzavření smlouvy.
 5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 6. Prodávající při výkonu své činnosti není vázán žádným specifickým kodexem chování.
 7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám podle sazeb jeho poskytovatele připojení.
 8. Smlouva bude uložena u prodávajícího v elektronické podobě, kupující k ní nemá přístup. Kupující je povinen před odesláním formuláře zkontrolovat správnost jím uvedených údajů. Po jeho odeslání nelze již údaje jednostranně změnit.
 9. Provozovatel a Uživatel si výslovně dohodli, že Provozovatel je oprávněn jednostranně změnit údaje sdělené Uživateli před uzavřením smlouvy.

II. DEFINICE POJMŮ

 1. Prodávajícím se pro účely těchto VOP míní obchodní společnost MEDICAL PROTECT, s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, v oddíle C, vložka 78920, zastoupená Janem Kolářem, jednatelem společnosti.
 2. Kupujícím se pro účely těchto VOP míní fyzická či právnická osoba vstupující do smluvního vztahu s prodávajícím uzavíraného prostřednictvím internetového obchodu https://www.medicalprotect.cz/.
 3. Spotřebitelem se pro účely těchto VOP míní každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím.
 4. Kupujícím, který není spotřebitel, se pro účely těchto VOP míní osoba, která při jednání, uzavírání či plnění smlouvy uzavřené s prodávajícím jedná v rámci podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 5. Smluvními stranami se pro účely těchto VOP míní prodávající a kupující, kteří spolu uzavírají smlouvu prostřednictvím internetového obchodu https://www.medicalprotect.cz/.
 6. Internetovým obchodem se pro účely těchto VOP míní internetové rozhraní dostupné na internetové adrese https://www.medicalprotect.cz/.

III. REGISTRACE

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní, čímž vznikne jeho uživatelský účet. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně těchto VOP).
 5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 6. Prodávající umožňuje provedení jednotlivého nákupu kupujícím i bez jeho registrace.

IV. PROCES UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná v obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 2. Internetový obchod obsahuje jednotlivé položky zboží nabízeného prodávajícím ke koupi zákazníkům. Veškeré zde umístěné položky obsahují detailní označení zboží a údaj o ceně, a to bez daně z přidané hodnoty (DPH) a včetně DPH v příslušné výši. Cena jednoho kusu zboží je pohyblivá, a to podle odebraného množství zboží v předmětné objednávce.
 3. Pro objednání zboží vyplní kupující interaktivní objednávkový formulář v internetovém obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména:
  1. Informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  2. Informace o způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží,
  4. kontaktní údaje kupujícího a fakturační adresa (dále společně jen jako „objednávka“),
  5. potvrzení kupujícího, že měl možnost se s těmito VOP seznámit a že s nimi souhlasí (zatržítko).
 4. Za návrh na uzavření kupní smlouvy se považuje umístění a označení konkrétního zboží kupujícím do košíku a dále řádné vyplnění a odeslání objednávky prodávajícímu prostřednictvím webového interaktivního formuláře umístěného na internetových stránkách internetového obchodu. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto kupujícímu potvrdí elektronickou poštou v souladu ust. § 1827 odst. 1 občanského zákoníku, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (akceptace). Tímto rovněž vzniká smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím. Návrhy kupujícího uvedené v poli interaktivního objednávkového formuláře „poznámka k objednávce“ nejsou pro prodávajícího závazné a není povinen je splnit, ledaže se k tomu předem výslovně zavázal.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo od kupní smlouvy jednostranně odstoupit – stornovat řádně provedenou objednávku nebo její část, pokud:
  1. se již zboží nevyrábí,
  2. se již zboží nedodává,
  3. se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží,
  4. se u zboží na internetových stránkách prodávajícího zobrazuje zjevně mylná cena,
  5. bude-li po odeslání objednávky zjištěno, že se plnění smlouvy stalo pro prodávajícího nemožným, možným pouze při vynaložení nepřiměřených nákladů,
  6. zjistí-li prodávající dodatečně informace nasvědčující tomu, že kupující nesplní některou ze svých povinností.
 6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. V internetovém obchodě prodávajícího má kupující možnost zvolit následující způsoby platby ceny zboží včetně platby za jeho případnou dopravu:
  1. platební kartou při převzetí zboží na prodejně prodávajícího,
  2. hotově v sídle prodávajícího,
  3. prostřednictvím platební brány EVO Payments International s.r.o., IČ: 03802205, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4.
 2. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 3. Kupující tímto bere na vědomí a vyjadřuje souhlas s tím, že bude-li zvolen způsob úhrady kupní ceny prostřednictvím platební brány, je v takovém případě prodávající povinen dodat objednané zboží až po úspěšném připsání částky odpovídající součtu kupní ceny a nákladů na dopravu na jeho bankovní účet, či účet u provozovatele platební brány. V takovém případě pak také platí, že byl-li u zboží uveden předpokládaný termín jeho dodání, počíná tento termín běžet až okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 4. V případě bezhotovostní platby na účet u banky je kupující povinen hradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 5. Kupující dále bere na vědomí a vyjadřuje souhlas s tím, že nebude-li z jeho strany úhrada kupní ceny včetně nákladů na dopravu v případě zvolení způsobu úhrady kupní ceny bankovním převodem nebo platební bránou provedena do třiceti kalendářních dnů od okamžiku učinění objednávky, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to oznámením na email kupujícího.
 6. Prodávající je oprávněn v odůvodněných případech požadovat od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, a to zejména v případech, kdy má být kupní cena placena až při převzetí zboží. ust. čl. V odst. 7 VOP tímto není dotčen.
 7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. IV odst. 6 VOP), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním, či předání zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 9. Pokud je tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plnění prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej spolu se zbožím kupujícímu.

VI. DOPRAVA, DODACÍ PODMÍNKY

 1. V případě vyzvednutí zboží v prodejně prodávajícího, náklady na dopravu nevznikají. Náklady na dopravu vznikají v případě, že kupující zvolí jako způsob převzetí zboží dopravu prostřednictvím dopravce uvedeného v interaktivním objednávkovém formuláři.
 2. Náklady na dodání zboží nese (včetně poštovného) kupující a tyto budou kupujícímu vždy účtovány, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 3. Cena dopravného je vždy uvedena ve formuláři objednávky zboží, přičemž s její výši kupující výslovně souhlasí odesláním objednávky prodávajícímu.
 4. Cena dopravného není součástí ceny zboží.
 5. Cena dopravného bude vždy hrazena spolu s úhradou kupní ceny zboží způsobem uvedeným v čl. V. těchto VOP.
 6. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s doručováním.
 7. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 8. Nepřevezme-li kupující, či odmítne-li kupující převzít řádně dodané zboží, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady s tímto spojené a prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to oznámením na email kupujícího. Tím není dotčeno právo na náhradu majetkové a nemajetkové újmy prodávajícího. Totéž se uplatní, pokud si kupující zboží nevyzvedne v odběrném místě nebo výdejním místě ve lhůtě k tomu určené.
 9. Kupující tímto bere na vědomí a vyjadřuje výslovný souhlas s tím, že údaj o termínu dodání zboží uvedený v objednávce není závazný, ale pouze předpokládaný; účelem tohoto údaje je poskytnout kupujícímu základní informaci o dostupnosti dotyčného zboží a předpokládaném termínu dodání. Reálný termín dodání se tedy od uvedeného termínu předpokládaného může lišit.
 10. Je-li u zboží nabízeného v internetovém obchodě prodávajícího uvedena ilustrativní fotografie, nejsou vyobrazené doplňky, příslušenství či dekorace jeho součástí, není-li u písemného popisu zboží výslovně uvedeno jinak.
 11. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

VII. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Na kupujícího, který není spotřebitelem, se úprava uvedená v čl. VII těchto VOP nevztahuje. Úprava uvedená v tomto článku se rovněž neuplatní v případech uvedených v ust. § 1840 obč. zák., zejména v případě smluv o dodávce potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil.
 2. Spotřebitel nemá právo na odstoupení od smlouvy v případech uvedených v ust. § 1837 občanského zákoníku. Jedná se zejména o případy:
  1. poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  2. dodání zboží upraveného podle specifického přání spotřebitele nebo vyrobeného či upraveného pro jeho osobu, a dále v případě opravy či údržby provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost,
  3. dodání zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  4. dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
  5. smlouvy o provedení opravy nebo údržby provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  6. dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  7. dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  8. dodávky zboží v uzavřeném obalu, které bylo spotřebitelem vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit,
  9. dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal,
  10. dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.
 3. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím internetového obchodu) a nejedná-li se o případy uvedený v ust. odst. 1 a 2 tohoto článku, má spotřebitele právo bez udání důvodů od kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím odstoupit ve lhůtě 14 (čtrnácti) kalendářních dnů (dále jen jako „lhůta pro odstoupení). Lhůta pro odstoupení běží:
  1. ode dne převzetí zboží spotřebitelem, nebo spotřebitelem určenou třetí osobou.
  2. v případě kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta pro odstoupení ode dne převzetí poslední dodávky zboží spotřebitelem, nebo spotřebitelem určenou třetí osobou.
  3. v případě smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží spotřebitelem, nebo spotřebitelem určenou třetí osobou.
 4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení postačí, je-li v jejím průběhu spotřebitelem odesláno prodávajícímu oznámení o odstoupení, a to jedním ze způsobů uvedených v ust. čl. VII odst. 5 VOP.
 5. Využije-li spotřebitel svého práva na odstoupení od smlouvy, je oprávněn tak učinit písemným oznámením o odstoupení od smlouvy, učiněným prostřednictvím emailové zprávy zaslané na emailovou adresu: info@medicalprotect.cz nebo doporučeným dopisem zaslaným prostřednictvím licencovaného provozovatele poštovních služeb na adresu prodávajícího: MEDICAL PROTECT, s.r.o., Fanderlíkova 602/44 616 00 Brno. Vzor tohoto oznámení lze nalézt v závěru těchto VOP. Spotřebitel však není povinen jej použít. Prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí přijetí vyplněného formuláře.
 6. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být spotřebitelem prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Náklady na vrácení zboží jsou závislé cenách kupujícím zvoleného způsobu dopravy. Prodávající je oprávněn účtovat spotřebiteli náklady, které mu postupem spotřebitele vznikly.
 7. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 8. Zboží musí být prodávajícímu vráceno kompletní, a to včetně veškerých návodů, součástí, příslušenství, nepoškozené, neopotřebené, neznehodnocené, a je-li to možné, v původních obalech. Za znehodnocení zboží se považují i případy, kdy jsou na zboží provedeny takové nevratné změny, které omezují možnost dalšího obvyklého využití zboží. Za případ omezení možnosti dalšího obvyklého využití zboží se považuje i případ, kdy zboží nebude možné v důsledku jednání spotřebitele zařadit do opětovného prodeje za původních cenových a jiných podmínek.
 9. Spotřebitel zejména prodávajícímu odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti a dále za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než jak je nutné a přiměřené s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 10. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží, či snížení hodnoty vráceného zboží, je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.
 11. Pro případ odstoupení od smlouvy spotřebitelem prodávající zašle spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do (14) čtrnácti dnů od odstoupení, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které prodávající od spotřebitele na základě kupní smlouvy přijal (vyjma dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je odlišný od nejlevnějšího způsobu standardního dodání nabízeného prodávajícím), tím však není dotčeno ust. čl. VII odst. 12 VOP. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce. Náklady na dodání zboží se vracejí pouze při úplném odstoupení od smlouvy tzn. až poté, co budou vráceny všechny položky v rámci jedné objednávky. 
 12. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než bude zboží spotřebitelem vráceno prodávajícímu, nebo prokážete-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět prodávajícímu.
 13. V případech, kdy má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží spotřebitelem. V takovém případě vrátí prodávající spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený spotřebitelem.
 14. Pokud je společně se zbožím poskytnut spotřebiteli i dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

VIII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva kupujícího, který není spotřebitelem, z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, především pak ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 občanského zákoníku, pokud není dále stanoveno jinak.
 2. Prodávající odevzdá kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.
 3. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 4. Pokud kupující neoznámí vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, může tak učinit do dvou měsíců po odevzdání věci.
 5. Kupující je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu od zjištění vady zboží u prodávajícího tak, že předá prodávajícímu v jeho sídle reklamované zboží, anebo prodávajícímu zašle písemné oznámením o reklamaci spolu s reklamovaným zbožím na adresu sídla prodávajícího: MEDICAL PROTECT, s.r.o., Fanderlíkova 602/44 616 00 Brno.
 6. Náklady na dopravu zboží k prodejci nese kupující sám. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit v přiměřené době poté, co mu bylo zboží kupujícím předáno.
 7. V oznámení o reklamaci zboží kupující uvede vždy své kontaktní údaje, číslo objednávky, číslo faktury nebo dodacího listu, dále výstižný popis zjištěných vad a jejich projevů (zjištěné vady je vždy nutno doložit fotografiemi poškozených částí). Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil již při oznámení vady (tj. v oznámení o reklamaci zboží), nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady věci, která se ukáže být neodstranitelná.
 8. Záruku za jakost prodávající poskytuje pouze o zboží, u kterého je to v jeho prezentaci výslovně uvedeno.

IX. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ U SMLUV SE SPOTŘEBITELEM

 1. Na kupujícího, který není spotřebitelem, se úprava uvedená v čl. IX těchto VOP nevztahuje.
 2. Práva spotřebitele z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, především pak ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku, pokud není dále stanoveno jinak.
 3. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal:
  1. má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal, nebo které spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 4. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí, pokud zákon nebo tyto VOP nestanoví jinak; projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 5. Ustanovení uvedená v čl. IX. odst. 4. těchto VOP se nepoužije, tedy právo z vady nelze uplatnit:
  1. u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  2. na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
  3. při nedodržení návodu k použití,
  4. u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím,
  5. vyplývá-li to z povahy zboží.
 6. Spotřebitel má pro uplatnění reklamace práva stanovená v ust. § 2169 občanského zákoníku:
  1. Nemá-li věc vlastností stanovené v čl. IX. odst. 3. těchto VOP, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.
  2. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
  3. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 7. Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud spotřebitel před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 8. Spotřebitel je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu od zjištění vady zboží u prodávajícího tak, že předá prodávajícímu v jeho sídle reklamované zboží, anebo prodávajícímu zašle písemné oznámením o reklamaci spolu s reklamovaným zbožím na adresu sídla prodávajícího: MEDICAL PROTECT, s.r.o., Fanderlíkova 602/44 616 00 Brno.
 9. V oznámení o reklamaci zboží spotřebitel uvede vždy své kontaktní údaje, číslo objednávky, číslo faktury nebo dodacího listu, dále výstižný popis zjištěných vad a jejich projevů (zjištěné vady je vždy nutno doložit fotografiemi poškozených částí). Dále spotřebitel uvede svůj požadavek na způsob vyřízení. Spotřebitel je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil již při oznámení vady (tj. v oznámení o reklamaci zboží), nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li spotřebitel opravu vady věci, která se ukáže být neodstranitelná.
 10. Spotřebitel od prodávajícího obdrží písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace zboží uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem uvedeným v objednávce nebo v zákaznickém účtu bezprostředně po přijetí reklamace; v případě osobního uplatnění je potvrzení předáno ihned v listinné podobě – potvrzení na reklamačním listu.
 11. Prodávající dále zašle spotřebiteli e-mailem uvedeným v objednávce, v zákaznickém účtu nebo v reklamačním listu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Toto potvrzení (reklamační protokol) bude spotřebiteli dodáno nejpozději ve lhůtě stanovené obecně závaznými právními předpisy pro vyřízení reklamace, nejčastěji s reklamovaným zbožím.
 12. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od doručení zboží prodávajícímu. Spotřebitel je povinen zboží k přepravě zabalit do vhodného obalu tak, aby bylo zajištěno, že nedojde k jeho poškození
 13. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.
 14. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne předložení zboží spotřebitelem k posouzení vady, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
 15. Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, není možné uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř měsíců. Spotřebitel není oprávněn u těchto dárků uplatnit práva z vadného plnění.

X. ZÁKONNÁ EVIDENCE TRŽEB

 1. Prodávající tímto v souladu s ust. § 25 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o evidenci tržeb“), uvádí následující informační oznámení:

  „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší příslušné obecné soudy České republiky.
 2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
 3. Volbou práva podle předchozí odstavce není kupující v postavení spotřebitele, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 4. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím a jejich práva a povinnosti se řídí závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a dále těmito VOP.
 5. Prodávající ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele uvádí, že k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: adr.coi.cz, email: adr@coi.cz.
 6. Prodávající tímto současně v souladu s čl. 14 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line, uvádí následující odkaz na platformu pro řešení sporů on-line: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. Tyto VOP jsou platné a účinné dnem 1.6.2021.

 

 

V Brně dne 1.6.2021

                                                                                                                      MEDICAL PROTECT, s.r.o.

 

 

 

 

VZOR:

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát 

Název:  MEDICAL PROTECT, s.r.o.
IČ:  01639331    
Sídlo:  Fanderlíkova 602/44 616 00 Brno
Vedeno: U Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 78920
Tel.:  +420 602 624 266
Email:  info@medicalprotect.cz  

       
- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)


- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

- Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.