Zpracování osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OCHRANY SOUKROMÍ

 

Tento dokument vymezuje základní zásady zpracování osobních údajů v rámci provozu serveru https://www.medicalprotect.cz/.

I. Správce osobních údajů: 

    

Název:   MEDICAL PROTECT, s.r.o.
IČ:  01639331 
Sídlo:   Fanderlíkova 602/44 616 00 Brno
Vedeno: U Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 78920
Tel.:    +420 602 624 266
Email:  info@medicalprotect.cz

               

(dále jen jako „Provozovatel“)

II. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Provozovatel nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, protože není orgánem veřejné moci či veřejným subjektem, jeho hlavní činnosti nespočívají v operacích zpracování, které by vyžadovaly rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování osob, ani v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů.

III. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů Provozovatel vychází z hlavních zásad Nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR nebo Nařízení) a všech souvisejících zákonů. Nařízení je platné od 25. 5. 2018. A dále ze zákona č.  110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákona č. 127/2005, o elektronických komunikacích a zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. V souladu s těmito předpisy byl právní základ pro zpracování osobních údajů stanoven v tomto rozsahu:

Plnění smlouvy

Tento právní titul se vztahuje se na případy, kdy uživatel aktivně poptává určitou službu nebo zboží od Provozovatele. Krom uzavření smluvního vztahu v podobě smlouvy apod. sem dále spadají i další aktivity, uskutečněné za účelem využívání určité služby nebo zakoupení zboží, a to i vepsání URL adresy do prohlížeče s cílem zajistit si přístup ke konkrétní službě nebo zboží. Příkladem tohoto zpracování osobních údajů je např.  identifikace klienta před vlastním uzavřením smlouvy, údaje potřebné k fakturaci (pokud probíhá peněžní plnění za poskytnutí služby).

Oprávněný zájem Provozovatele

Provozovatel má možnost provádět zpracování osobních údajů uživatele ve vlastním, subjektivně stanoveném zájmu. Uživatel má proto právo na námitku proti uvedenému zpracování, právo na výmaz a také právo na posouzení oprávněnosti takového zpracování. Tuto kategorii běžně naplňují aktivity k výkonu svobody projevu, ochraně služeb před zneužitím (včetně předcházení podvodům), vymáhání pohledávek a právních nároků obecně, přímý marketing, kroky k zajištění bezpečnosti sítí a informací či zpracování za účelem oznámení případných trestných činů.

Zpracování osobních údajů se souhlasem

V těchto případech dojde k udělení výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany uživatele. Žádost o souhlas se zpracováním osobních údajů bude poskytnuta odděleně od ostatních skutečností. Uživatel má právo udělený souhlas odvolat. V tomto případě se jedná zejména o souhlas k poskytnutí vybraných osobních údajů (emailová adresa) k zasílání marketingových nabídek Provozovatele, či zařazení do průzkumu spokojenosti uživatele.

Plnění právní povinnosti

V tomto případě právní důvod zpracování osobních údajů vyplývá z konkrétní národní či evropské legislativy. Provozovatel je touto povinností vázán. Příkladem může být zpracování z důvodu povinností stanovených finančním úřadem či reakce na soudní rozhodnutí a předání konkrétních dat orgánům činných v trestním řízení.

Provozovatel zpracovává následující osobní údaje:

IV. Účel zpracování osobních údajů

Shromážděné osobní údaje Provozovatel využívá pro naplnění určitého, výslovně vyjádřeného a legitimního účelu. V rámci služeb serveru https://www.medicalprotect.cz/ jsou zpracovávána Vaše osobní data pro následující účely:

 

Zpracování osobních údajů provádí Provozovatel výpočetní technikou, popř. manuálně - pověřenými zaměstnanci, příp. třetí stranou na základě smluvního vztahu, to vše při dodržení požadavků GDPR pro správu a zpracování osobních údajů. Při zpracování osobních údajů Provozovatelem nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování.

Uživatel poskytujete osobní údaje zcela dobrovolně, nemá povinnost je poskytnout. Pokud však uživatel osobní údaje Provozovateli neposkytnete, ten nebude schopen uzavřít s ním jakoukoliv smlouvu a plnit z takové smlouvy. Je zcela na uvážení uživatele, zda bude server využívat či nikoli.

V. Příjemci osobních údajů:

Osobní údaje mohou být předány následujícím příjemcům:

VI. Doba zpracování osobních údajů:

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu existence smluvního vztahu mezi stranami a po jeho skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

VII. Použití souborů cookies

Cookies jsou velmi malé textové soubory, které zobrazená internetová stránka ukládá do prohlížeče koncového zařízení uživatele (počítače, tabletu, smartphonu apod.).

Stránka Provozovatele pracuje s:

Dočasné soubory cookies se ukládají pouze na dobu návštěvy uživatele na internetové stránce. Trvalé soubory cookies zůstávají uloženy déle, a to v závislosti na své funkci.

Provozovatel předem uživatele informuje o užití cookies na těchto stránkách a jeho rozsahu a účelu jejich zpracování. K tomu si vyžádá předchozí souhlas s jejich ukládáním v případech ad 2.) a 3.). Pokud si uživatel nepřeje, aby Provozovatel ukládal cookies do jeho zařízení, může změnit nastavení správy cookies svého webového prohlížeče, kde ukládání cookies zakáže. Cookies lze také blokovat jen pro jednotlivé internetové stránky dle nastavení internetového prohlížeče uživatele.

Pokud uživatel cookies zakáže (jakýmkoliv výše uvedeným způsobem), nemusí tyto stránky a jejich prostřednictvím poskytované služby fungovat řádně. Cookies lze kdykoliv znovu povolit.

VIII. Práva uživatele