Široká nabídka certifikovaných produktů

Velkoobchodní ceny

Zpracování osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OCHRANY SOUKROMÍ

Tento dokument vymezuje základní zásady zpracování osobních údajů v rámci provozu serveru https://www.medicalprotect.cz/.

 1. Správce osobních údajů:
  Název: MEDICAL PROTECT, s.r.o.
  IČ: 01639331
  Sídlo: Fanderlíkova 602/44 616 00 Brno
  Vedeno: U Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 78920
  Tel.: +420 602 624 266
  Email: info@medicalprotect.cz

  (dále jen jako „Provozovatel“)

 2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

  Provozovatel nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, protože není orgánem veřejné moci či veřejným subjektem, jeho hlavní činnosti nespočívají v operacích zpracování, které by vyžadovaly rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování osob, ani v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů.

 3. Právní základ pro zpracování osobních údajů

  Při zpracování osobních údajů Provozovatel vychází z hlavních zásad Nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR nebo Nařízení) a všech souvisejících zákonů. Nařízení je platné od 25. 5. 2018. A dále ze zákona č.  110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákona č. 127/2005, o elektronických komunikacích a zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. V souladu s těmito předpisy byl právní základ pro zpracování osobních údajů stanoven v tomto rozsahu:

  Plnění smlouvy

  Tento právní titul se vztahuje se na případy, kdy uživatel aktivně poptává určitou službu nebo zboží od Provozovatele. Krom uzavření smluvního vztahu v podobě smlouvy apod. sem dále spadají i další aktivity, uskutečněné za účelem využívání určité služby nebo zakoupení zboží, a to i vepsání URL adresy do prohlížeče s cílem zajistit si přístup ke konkrétní službě nebo zboží. Příkladem tohoto zpracování osobních údajů je např.  identifikace klienta před vlastním uzavřením smlouvy, údaje potřebné k fakturaci (pokud probíhá peněžní plnění za poskytnutí služby).

  Oprávněný zájem Provozovatele

  Provozovatel má možnost provádět zpracování osobních údajů uživatele ve vlastním, subjektivně stanoveném zájmu. Uživatel má proto právo na námitku proti uvedenému zpracování, právo na výmaz a také právo na posouzení oprávněnosti takového zpracování. Tuto kategorii běžně naplňují aktivity k výkonu svobody projevu, ochraně služeb před zneužitím (včetně předcházení podvodům), vymáhání pohledávek a právních nároků obecně, přímý marketing, kroky k zajištění bezpečnosti sítí a informací či zpracování za účelem oznámení případných trestných činů.

  Zpracování osobních údajů se souhlasem

  V těchto případech dojde k udělení výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany uživatele. Žádost o souhlas se zpracováním osobních údajů bude poskytnuta odděleně od ostatních skutečností. Uživatel má právo udělený souhlas odvolat. V tomto případě se jedná zejména o souhlas k poskytnutí vybraných osobních údajů (emailová adresa) k zasílání marketingových nabídek Provozovatele, či zařazení do průzkumu spokojenosti uživatele.

  Plnění právní povinnosti

  V tomto případě právní důvod zpracování osobních údajů vyplývá z konkrétní národní či evropské legislativy. Provozovatel je touto povinností vázán. Příkladem může být zpracování z důvodu povinností stanovených finančním úřadem či reakce na soudní rozhodnutí a předání konkrétních dat orgánům činných v trestním řízení.

  Provozovatel zpracovává následující osobní údaje:

  • jméno, příjmení, adresa bydliště, adresa sídla, doručovací adresa, emailová adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, IP adresa, přístupové heslo, telefonní čísla, datum a čas návštěvy, komunikace uživatele, identifikace zařízení.


 4. Účel zpracování osobních údajů

  Shromážděné osobní údaje Provozovatel využívá pro naplnění určitého, výslovně vyjádřeného a legitimního účelu. V rámci služeb serveru https://www.medicalprotect.cz/ jsou zpracovávána Vaše osobní data pro následující účely:

  • k plnění smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a subjektem osobních údajů,
  • k identifikaci smluvní strany před uzavřením smlouvy,
  • k naplnění právní povinnosti,
  • ke zlepšování a zkvalitňování služeb Provozovatele,
  • k měření návštěvnosti internetového serveru Provozovatele,
  • k zajištění bezpečnosti služeb Provozovatele a pro ochranu proti jejich zneužívání,
  • za účelem přímého marketingu služeb Provozovatele,
  • k vymáhání pohledávek a vymáhání nároků za náhradu škody,
  • k hodnocení spokojenosti uživatelů.

  Zpracování osobních údajů provádí Provozovatel výpočetní technikou, popř. manuálně - pověřenými zaměstnanci, příp. třetí stranou na základě smluvního vztahu, to vše při dodržení požadavků GDPR pro správu a zpracování osobních údajů. Při zpracování osobních údajů Provozovatelem nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování.

  Uživatel poskytujete osobní údaje zcela dobrovolně, nemá povinnost je poskytnout. Pokud však uživatel osobní údaje Provozovateli neposkytnete, ten nebude schopen uzavřít s ním jakoukoliv smlouvu a plnit z takové smlouvy. Je zcela na uvážení uživatele, zda bude server využívat či nikoli.

 5. Příjemci osobních údajů:

  Osobní údaje mohou být předány následujícím příjemcům:

  • Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány),
  • Poskytovatelé údržby informačního systému,
  • Poskytovatelé dalších služeb (např. doprava, platební systém, externí účetní nebo daňový poradce).


 6. Doba zpracování osobních údajů:

  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu existence smluvního vztahu mezi stranami a po jeho skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

 7. Použití souborů cookies a externích reklamních systému

  Provozovatel rovněž využívá reklamní systém společnosti Google (Google AdWords). Prostřednictvím tohoto online systému je možné zobrazovat inzerenty v placených výsledcích vyhledávání.

  Cookies jsou velmi malé textové dočasné soubory, které zobrazená internetová stránka ukládá do prohlížeče koncového zařízení uživatele (počítače, tabletu, smartphonu apod.). Dočasné soubory cookie se ukládají pouze na dobu návštěvy uživatele na internetové stránce. Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy déle, a to v závislosti na své funkci.

  Provozovatel předem uživatele informuje o užití cookies na těchto stránkách a jeho rozsahu. Pokud si uživatel nepřeje, aby Provozovatel zpracovával jeho údaje z cookies, může změnit nastavení správy cookies svého webového prohlížeče, kde ukládání cookies zakáže. Cookies lze také blokovat jen pro jednotlivé internetové stránky.

  Pokud uživatel cookies zakáže (jakýmkoliv výše uvedeným způsobem), nemusí tyto stránky a jejich prostřednictvím poskytované služby fungovat řádně. Cookies lze kdykoliv znovu povolit.

 8. Souhlas uživatele s užitím osobních údajů k marketingovým účelům

  Provozoval se uživatele dotáže, zda souhlasí se užitím jeho emailové adresy k marketingovým účelům, zejména k zasílání nabídek Provozovatele z tohoto serveru. Udělením tohoto souhlasu není podmíněna funkčnost ostatních služeb na serveru. Tento souhlas je udělen maximálně pro dobu 2 let. Uživatel je oprávněn souhlas se zasíláním obchodních sdělení kdykoliv odvolat v odpovědi na takový mail Provozovatele.

  Provozovatel se dále dotáže na souhlas uživatele s jeho zařazením do hodnocení nákupu. Udělením tohoto souhlasu není podmíněna funkčnost ostatních služeb na serveru.

 9. Práva uživatele
  • Právo na přístup – uživatel má právo získat informace o tom, zda zpracovány jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány.
  • Právo na opravu – uživatel má právo, aby Provozovatel bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má uživatel právo kdykoli doplnit.
  • Právo na výmaz – uživatel má právo požádat Provozovatele o výmaz zpracovávaných osobních údajů a jestliže jsou pro to splněny zákonné podmínky, bude této žádosti vyhověno.
  • Právo na omezení zpracování – uživatel má právo, aby Provozovatel v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů.
  • Právo vznést námitku – uživatel je oprávněn proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech Provozovatele, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kdykoli vznést námitku.
  • Právo na přenositelnost údajů – uživatel má možnost získat osobní údaje, které Provozovateli poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
  • Právo podat stížnost – v případě, že bude uživatel jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné Provozovatel, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  • Právo subjektu kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů – toto právo svědčí uživateli, pokud dal ke zpracování osobních údajů souhlas.