Antigenní testy opět s DPH od 1.1.2023

Od 1.1.2023 se vrací DPH na antigenní testy na COVID-19. Abychom byli přesní, zde je výňatek z Finančního zpravodaje MINISTERSTVA FINANCÍ ČR č. 18/2021:

Daň z přidané hodnoty se za uvedených podmínek promíjí, pokud se zdanitelné plnění uskutečnilo v období ode dne následujícího po dni nabytí účinnosti tohoto rozhodnutí do dne 31. 12. 2022, a to u následujícího zboží:

  1. diagnostické zdravotnické prostředky in vitro pro testování na onemocnění COVID19, které jsou ve shodě s příslušnými požadavky stanovenými ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES nebo v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 a v dalších použitelných právních předpisech Evropské unie;

  2. očkovací látky proti onemocnění COVID-19, které jsou schválené v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky, nebo registrované podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.


Toto rozhodnutí je oznámeno podle § 260 odst. 3 daňového řádu zveřejněním ve Finančním zpravodaji a nabývá účinnosti dnem oznámení.

My jsme i přes to, že od 1.1.2023 nejsou již antigenní testy osvobozeny od DPH dokázali snížit ceny, za které u nás můžete antigenní testy zakoupit. Prevence je totiž důležitá, obzvlášť pokud se pohybujete v kolektivu nebo jdete navštívit někoho, kdo spadá do rizikové skupiny.

Naše nabídka antigenních testů na COVID-19.